10 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์

ถ้าให้พูดถึงการขายชองในยุคปัจจุบันนี้ แน่นอนว่าคงจะไม่พ้นเรื่อง ขายของออนไลน์ แน่ ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ขายกระเป๋า ขายเสื้อผ้า หรือ อีกหลายๆอย่าง แล้วแม่ค้าอย่างเราๆเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายด้านงานออนไลน์กันรึเปล่า เพราะเรื่องของกฎหมายถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเรามากและการที่ไม่ยอมทำตามกฏหมายต้องเกิดผลเสียตามมาที่หลังแน่นอน งั้นเราลองมาศึกษากันดูค่ะ

ข้อควรที่ต้องรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์

ข้อที่ 1. การจดทะเบียนการค้า

ผู้ที่ทำการประกอบธุริจเกี่ยวกับการค้าขายสินค้าทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนต่อ สคบ.

10 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ 1

ข้อที่ 2. บทกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำการฝ่าฝืน

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะทำการปรับแบบรายวันอีกวันละไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท

ข้อที่ 3. ธุรกิจที่ไม่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียน

ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ขาย ที่ทำการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ที่ไม่ได้มีประสงค์ในการซื้อขายไม่จำเป็นต้องมาจดทะเบียน

10 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ 2

ข้อทที่ 4. ข้อสังเกต

สำหรับผู้ที่ทำการค้าขายผ่าน สื่อออนไลน์ หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำการจดทะเบียน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ มีตัวตนจริงหรือไม่ อยู่ที่ไหน ท าธุรกิจอะไรบ้าง (ต้องจดทะเบียนทั้งต่อ สคบ. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ข้อที่ 5. กฎหมายเกี่ยวกับตัวสินค้า

การแสดงรายละเอียดของสินค้า ผู้ประกอบการควรปฏิบัติดังน  1. เรื่องรายละเอียดของสินค้า  2.ค่าใช่จ่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริการและค่าอื่นๆ  3.รายละเอียดสินค้า บอกเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน

10 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ 3

ข้อที่ 6. กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการโฆษณาไว้ว่าการโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความ (รวมถึงภาพของสินค้า) ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

ข้อที่ 7. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

การที่นำสินค้าผิดกฏหมายมาขายไม่ว่าจะเป็นสิ้นค้า เถือนหรือว่าสินค้าก็อปปี้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ นั้นมีโทษทั้งจำและปรับ  รวมทั้งก็ยังมีความรับผิดทางแพ่งต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

10 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ 4

ข้อที่ 8. การโฆษณาขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย

ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000บาท

ข้อที่ 9. การฝากร้านในที่ห้ามฝาก

เช่น  ฝากร้านใน Instagram หากเจ้าของระบุว่า #ห้ามฝากร้าน #กรุณางดฝากร้าน #ไม่ฝากร้าน หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายถึงการ ไม่อนุญาตในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ บนพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของ แต่หากไม่ได้ระบุข้อความนี้ไว้ เมื่อมีร้านค้ามาขอฝากร้าน ให้แจ้งกลับไปว่าไม่ต้องการโฆษณาและให้ลบออก แต่หากยังมีการฝากร้านต่อถือว่ามีความผิด

ข้อที่ 10. การส่งเอสเอ็มเอสทางโทรศัพท์มือถือ

การส่งเอสเอ็มเอสทางโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นประกัน เงินกู้ หรืออื่นๆ หากจะส่งได้อย่างไม่ผิดกฎหมายจะต้องมีระบุไว้ในข้อความด้วยว่า หากไม่ประสงค์รับข้อความให้ติดต่อที่หมายเลขนี้หากร้านค้าฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

10 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ 5

อย่างไรก็ตาม การทำงานตามสิ่งที่ข้อบังคับทางกฏหมายกำหนดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และจะไม่สงผลกระทบตามมารที่หลังอย่างแน่นอน แต่ถ้าตอนนี้เราพึ่งรู้ว่ามีกฏหมายเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ก็ข้อแนะนำว่าให้ทำตามกฏหมายตามความต้องการของผู้ค้าทุกคน เพื่อเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม

 

เรียบเรียงโดย/168Asiatopten.

ติดต่อเราได้ที่นี่