วันที่ปัจจุบัน:16 May, 2021

10 อันดับมนุษย์ที่มีไอคิว (iQ) สูงที่สุดในโลก

บุคคลที่มีไอคิวสูงที่สุดในโลก

ไอคิว คือ ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา โดยเฉพาะในเรื่องการคิด ความจำการใช้เหตุผล การคำนวณ และการเชื่อมโยง ซึ่งเป็นศักยภาพหรือความสามารถทางสมองที่แต่ละบุคคลมีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดโดยถูกกำหนดจากพันธุกร