วันที่ปัจจุบัน:29 July, 2020

พลูด่าง ( Golden Pothos )