10 โครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม โดยมีส่วนราชการที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการรับและประมวลพระราชดำริ คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 วันนี้ทางเรา 168asiatopten  ขอนำปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

1. โครงการชั่งหัวมัน

“โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองคอกไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ชาวเกษตรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่เพราะแนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ฟื้นผืนดินที่แห้งได้หวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

 โครงการชั่งหัวมัน

2. โครงการพระราชดำริฝนหลวง

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของฝนหลวงและจุดสิ้นสุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนา โครงกาลฝนหลวงใช่หลักการ การดัดแปลงสภาพอากาศเรียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝน ฝนหลวงเปรียบเสมือนพรจากฟ้าที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พราชทานผ่านเมฆฝนลงมาให้ประชนชาวไทย

โครงการพระราชดำริฝนหลวง

3. โครงการแก้มลิง

จากพฤติกรรมการกินอาหารของลิงสู้การเป็นโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับคนกรุงเทพ ทรงได้เปรียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย พระองค์ได้เปรียบให้น้ำนั้นเหมือนกล้วย ส่วนแก้มลิงคือที่กักเก็บน้ำในช่วงที่ฝนตก หลักการอันพระปรีชาของพระองค์ คือสร้างที่พักน้ำเอาไว้ในเวลาที่ฝนตก เมื่อน้ำทะเลลดต่ำลงจึงค่อยปล่อยน้ำระบายลงสู้ทะเล

โครงการแก้มลิง

4. โครงการหญ้าแฝก

พระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขี้น เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาว แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผง และง่ายต่อการรักษา และดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ

โครงการหญ้าแฝก

5. โครงการฝายชะลอ

“เราจะไม่เอาอะไรไปนอกจากภาพถ่าย และเราจะไม่ทิ้งไว้นอกจากรอยเท้า “ ฝายคือหนึ่งในล้านวิธี ที่สามารถทำให้โลกเย็นขึ้นได้ คือ การสร้างฝาย ฝาทำหน้าที่ชะลอการไหลของน้ำ ฝายสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช่หน้าแล้งได้ ฝายสามารถป้องกันไฟป่าได้  ฝายสามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื่นมากพอที่จะกับไปเป็นป่าที่อุดมสมบรูณ์แบบเดิมได้

โครงการฝายชะลอ

6. โครงการแกล้งดิน

เนื่องจากดินมีค่าความเป็นกรดสูง จึงต้องทำการชะล้างดินเพื่อทำให้ค่า PH ของดินสูงขึ้น ด้วยวิธีการปล่อยให้น้ำท่วมแปลงแล้วก็ระบายออก ประมาฯ 2- 3 ครั้งโดยทิ้งช่วยระบายออก 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ดินจะแปรี้ยวจัดในช่วงที่ดินแห้งหรือ ฤดูแล้ง ดังนั้นการชะล้างควรเริ่มในฤดูฝน หลังจนั้นดินจะมีค่า PH เมขึ้น ทำให้ดินกลับมามีสภาพดีและสามารถกลับมาเพาะปลูกได้ตามปกติอีกครั้ง

โครงการแกล้งดิน

7. โครงการทับทิมสยาม

เพื่อพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านและสถานที่ก่อสร้างสาธารณะ พร้อมระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ราษฎรที่ยากจนมีที่พักอาศัย และความเป็นอยู่ดีขึ้น. ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ และส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และจัดฝึกอบรม เช่น ด้านศิลปาชีพและการจัดตั้งสหกรณ์

โครงการทับทิมสยาม

8. โครงการอนุรักษ์สภาพป่า

เป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเขื่อนพระปรมาภิไธยภูมิพลฯ และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์สภาพป่า

9. โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย

พระราชดำริบำบัดน้ำเสียโดยหลักการนี้เป็นวิธีที่ง่ายประหยัดพลังงาน และสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งในพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเท เพื่อความสุขของปวงชนทั้งหลาย

โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย

10. กังหันชัยพัฒนา

กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็น กังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก่ปวงชน ทำงานโดย การหมุนปั่น เพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

10 โครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1

 

คุณอาจคิว่ามนุษย์สามารถทำได้ทุกอย่าง เราสามารถมองเห็นหน้าของคนที่ห่างออกไปไกลอีกซีกโลกได้ เราสามารถด่ำดิ่งลงไปในมหาสมุทรเหมือดังปลาทะเลหรือแม้แต่ อวกาศ แต่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสิ่งประดิษย์ที่ทำงานเหมือนกับใบไม้ได้ มนุษย์ ไม่สามารถควบคุม ดิน ฟ้า และอากาศได้ ในวันนี้คุณอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรและยังคอยทำพฤติกรรมที่ทำให้โลกร้อนขึ้น แต่คุณต้องคิดได้แล้วว่าถ้าหากเป็นลูกหลานคุณในอนาคตละคะ คุณจะทำอย่างไร

เรียบเรียงโดย/168asiatopten.

ติดต่อเราได้ที่นี่